Nákupem výrobků a služeb výrazně šetříte své firemní náklady!

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinen zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se ZPS. Tuto povinnost plní zaměstnavatel následujícími možnými způsoby:
zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši povinného podílu, nebo odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS, nebo nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZPS ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS.

Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizační součástí státu, nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu, nýbrž jen zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nebo nákupem zboží od firem zaměstnávajících nad 50% osob se zdravotním postižením.
Zaměstnavatel je povinen do 15.února následujícího kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce místně příslušnému podle svého sídla nebo trvalého pobytu plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.
Příklady výpočty odvodů do státního rozpočtu nebo náklady vynaložené v náhradním plnění jsou závislé na průměrné mzdě v prvním až třetím čtvrtletí sledovaného roku. Výše průměrné mzdy pro rok 2015 je pro potřeby výpočtu stanoven na částku 25 903 Kč.

Do roku 2012 neexistoval žádný limit. Firma poskytující náhradní plnění nebyla omezena fakturovat náhradní plnění v jakékoliv výši. Od 1.1 2012 poskytovatel náhradního plnění může fakturovat maximálně 36x průměrné měsíční mzdy, vyhlášené vždy v lednu následujícího roku, za jednoho svého postiženého pracovníka.

Počet zaměstnanců celkem Povinný podíl zaměstnanců se ZPS Odvod za chybějící zaměstnance se ZPS * Náhradní plnění za chybějící zaměstnance se ZPS **
25 1 64 758 Kč 181 321 Kč
50 2 129 515 Kč 362 642 Kč
100 4 259 030 Kč 725 284 Kč
500 20 1 295 150 Kč 3 626 420 Kč
1000 40 2 590 300 Kč 7 252 840 Kč
2000 80 5 180 600 Kč 14 505 680 Kč
5000 200 12 951 500 Kč 36 264 200 Kč

 

* odvod do státního rozpočtu = 2,5 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS
** náhradní plnění = 7 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS

Nákupem výrobků a služeb v režimu náhradního plnění prostřednictvím chráněné dílny Fruit servis s.r.o. Zákonným způsobem výrazně snižujete své firemní náklady a výdaje. Podporujete osoby zdravotně postižené.

Daňová účetní

There is no member added yet.